Jak nakupovat

1. Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SUZUKI SV shop, a kupujícího (zákazník-spotřebitel)

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Obchodními podmínkami společnosti SUZUKI SV shop.. Dále pak Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb, Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb a Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb, vše v aktuálním znění.

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu, včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. S těmito obchodními podmínkami, stejně jako s reklamačním řádem, má kupující možnost se seznámit na internetových stránkách prodávajícího.

 

V případě změny objednávky, po dohodě prodávajícího a kupujícího, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnil design či funkčnost zboží nebo cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

 
Odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

Výběru zboží jsme věnovali velkou pozornost, ale kdybyste i přesto z nějakého důvodu nebyli spokojeni, máte právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodnete se tohoto práva využít, musíte odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po zaslání zboží (nebo po osobním doručení) na naši adresu. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení bankovním převodem. V případě vrácení zboží osobním doručením, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu v hotovosti v okamžiku doručení zboží na naši adresu.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal

 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: SUZUKI SV shop, Hybešova 53a, Brno.

 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že rozhodne-li se kupující odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

 

 

 

Prodávaný sortiment

 

V současné době najdete u nás více než 2.000 variant produktů. Základním kriteriem pro prodej zboží v našem obchodě je výborná kvalita, užitné vlastnosti a nezávadnost. Neprodáváme všechno co je dostupné na trhu, ale všechny výrobky, které prodáváme osobně známe a doporučujeme. Na důkazem toho, že se na námi nabízené zboží můžete spolehnout, poskytujeme 2 letou záruku na všechny výrobky v našem obchodu.

 

 

 


Způsob objednání

 

Po vybrání zboží potvrďte volbu tlačítkem „Vložit do košíku“. To zatím není závazná objednávka, svůj výběr můžete ještě změnit nebo zrušit. Po kliknuti na košík budete přesměrování na obsah košíku, chcete-li dále nakupovat, pokračujte ve výběru ("Dále nakupovat"), pokud chcete ukončit nákup a zaplatit, stiskněte tlačítko „Do pokladny“. Svůj výběr můžete vždy zkontrolovat a změnit stisknutím tlačítka „Zobrazit obsah“ v menu „Nákupní košík“ – kdy se vám objeví stav košíku.

 

V pokladně budete vyzváni k zadání způsobu doručení a druhu platby (v případě, že jste již registrovaným a přihlášeným zákazníkem) nebo k zadání způsobu doručení, druhu platby a osobních údajů, včetně dodací adresy (v případě, že nakupujete jako neregistrovaný zákazník). Registrovaní zákazníci mohou zvolit jinou doručovací adresu.

 


V pokladně zkontrolujte důkladně všechny údaje. Po kontrole správnosti zadaných údajů pokračujte stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“!